martes, 27 de abril de 2010

1 er. EXAMEN 3ª AVALUACIÓ 4t. ESO. Llistat de temes i objectius.

CIÉNCIES SOCIALS 4at. ESO

OBJECTIUS CONCEPTUALS DE LA 3ª AVALUACIÓ – 1 er EXAMEN

UNITAT DIDÀCTICA 4. L’ESPANYA DEL SEGLE XIX: LA CONSTRUCCIÓ D’UN RÈGIM LIBERAL.

1. La crisi de l’antic règim (1808-1814):

- Explicar per què es va produir la crisi de la monarquia borbònica.

- Explicar les causes de la “Guerra del francés” (1808-14) i les seues consequències.

- Explicar les Corts de Càdis i la seua tasca legislativa i constitucional. La Constitució del 1812.

2. L’enfrontament entre absolutisme i liberalisme:

- Explicar per què i com es produeix la restauració de l’absolutisme a Espanya després del 1814.

- Explicar què va ser el “Trienni Liberal”.

- Explicar la fallida de l’absolutisme al regnat de Ferran VII.

3. Independència de les colònies americanes:

- Explicar les causes de la independència de les colònies espanyoles a Amèrica.

- Explicar la fi de l’imperi americà d’ Espanya.

- Explicar els problemes de les noves repúbliques sorgida de la independència.

- El MAPA del continent americà: estats i capitals.

4. La Restauració monàrquica (1874-1898):

- Explicar per què es produeix la “Restauració” monàrquica el 1874.

- Explicar les característiques del sistema polític canovista.

- Explicar el sorgiments dels nacionalismes a l’Espanya de finals segle XIX.

- Explicar la Crisi del 1898.

UNITAT DIDÀCTICA 9: TEMPS DE CONFRONTACIÓ A ESPANYA (1902-1939)

5. El declivi del torn dinàstic (1898-1917):

- Explicar les característiques de les forçes polítiques de l’Espanya de principi del s. XX.

- Explicar què entenem per “Regeneracionisme”.

- Explicar per què i com es va produir la “Setmana Tràgica”.

- Explicar els projectes reformistes dels conservadors (Maura) i dels liberals (Canalejas) fins 1917.

- Explicar per què Espanya es va veure involucrada a la guerra del Marroc.

- Explicar les causes de la crisi del 1917 a Espanya i el seu desenllaç.

FONTS PER A L’ESTUDI:

1. El retorn de l’absolutisme: text pàg. 68.

2. La independència de l’Argentina: text pàg. 71.

3. El falsejament electoral: text pàg. 78.


VOCABULARI BÀSIC:

Guerrilles, Constitució, liberalisme polític, Colp d’Estat, Pronunciaments, Carlisme, Crioll, caciquisme, Nacionalismes, Regeneracionistes/Regeneracionisme, Mancomunitat de Catalunya.

EL MODEL D’EXAMEN:

1. Una questió de vocabulari bàsic.

2. Diferents questions de les enunciades als objectius conceptuals.

3. Una font amb preguntes relacionades amb el procés històric amb el qual es relacione el seu contingut.

4. El Mapa d’Amèrcia: estats i capitals.

miércoles, 14 de abril de 2010

LA SEGONA REPÚBLICA ESPANYOLA (1931-1939)Una presentació que ofereix una visió global d'aquest periode de la Història del nostre pais.