lunes, 21 de marzo de 2011

1 EXAMEN DE LA TERCERA AVALUACIÓ (4t D' ESO)


-->
1 EXAMEN DE LA TERCERA AVALUACIÓ -
CIÈNCIES SOCIALS DE 4º DE L'ESO
OBJECTIUS CONCEPTUALS enunciats com a preguntes:
LA NOVA SOCIETAT INDUSTRIAL I EL MOVIMENT OBRER
1 . Explicar les característiques de les noves ciutats industrials durant el s. XIX.
2 . Explicar les característiques de la nova societat de classes sorgida de la industrialització.
3 . Explicar les condicions de vida i de treball de la classe obrera durant el segle XIX.
4 . Explicar els orígens, desenvolupament i objectius de les primeres associacions obreres.
5 . Explicar què és el Marxisme i el socialisme i les seues característiques bàsiques.
6. Explicar què és l'Anarquisme i les seues característiques bàsiques.
8 . Explicar les diferències entre marxisme i anarquisme.
9 . Explicar els orígens i el desenvolupament de les Internacionals obreres, i l'oritgen i objectius de les conmemoracions de 1 de maig i 8 de març.
L'IMPERIALISME COLONIAL
10. Explicar per què Europa va dominar el món a finals del segle XIX i les causes del colonialisme contemporani.
11. Explicar com es va organitzar la conquista, organització i explotació de les colònies.
12. Explicar les grans línies i esdeveniments del repartiment del món (Àfrica i Asia) per part de les potències colonials.
13. Explicar la configuració territorial dels principals imperis colonials (Britànic, Francés i altres), així com la expansió colonial dels EEUU i del Japó.
14. Explicar els avanços que els europeus introduiren a les colònies.
15. Explicar les transformacions econòmiques, socials i culturals que la colonització va provocar sobre els pobles i territoris conquistats pels imperialistes.

VOCABULARI BÀSIC
Societat de classes, Burgesia, proletariat industrial, ludisme, Societat de Socors Mutus, Sindicat, Partit socialista, Internacionalisme proletari, Revolució Obrera, Comunisme, Imperi colonial, colonialisme, anticolonialisme, metròpoli, colònia de poblament, colònia d'explotació, Protectorat, aculturació, segregació social (apardheid)
FONTS BÀSIQUES
1 . La societat de classes: piràmide de la nova societat (pàg. 57)
2 . La ciutat industrial del s. XIX (dossier).
3 . El marxisme: text, pàg. 60 .
4 . L'anarquisme: text, pa´g. 61 .
5 . Gravat de 1891 commemoratiu de la II Internacional (pàg. 60).
6 . Diferències entre marxisme i anarquisme (esquema pàg. 61)
7. Textos sobre el colonialisme de la pàg. 106.
8. Mapa: migracions europees a la darreria del s. XIX (p. 107)
9. Els indigenes vistos pels europeus (pàg. 108)
10. Mapa de la pàg. 111: els imperis colonials.
11. Text sobre l'explotació econòmica de les colònies (pàg. 112).