miércoles, 22 de octubre de 2008

EL LIBERALISME ECONÒMIC I ADAM SMITHEl filòsof i moralista Adam Smith va ser el teòric que va formular les principals idees i principis que havien de regir la anomenada "economia de mercat" o "capitalista". En la seua obra "La riquesa de les Nacions" reflexionava sobre aquells fets que podien impulsar el progrés econòmic i, amb aquest, fer possible la felicitat humana i, en conseucencia, quins obstacles calia derrocar per a afavorir-lo. Les seues reflexions i propostes van asseure les bases del pensament econòmic liberal, que s'oposarà a la intervenció de l'Estat en l'economia i es mostrarà partidari d'afavorir la llibertat econòmica com a motor del desenvolupament i el creixement econòmic. Segons el seu punt de vista "una mà invisible" regia l'activitat econòmica, afavorint el benestar del conjunt de la població, encara que fora l'interés individual (el benefici) el motor de l'iniciativa de les persones. La lliure competència entre les empreses havia d'afavorir als consumidors, ja que el mercat es regularia a partir de la llei de l'oferta i la demanda.
En els dos esquemes anteriors es mostren, de manera dinàmica, la forma que es relaciones les seues idees i propostes i el tipus de model econòmic que formulen.

No hay comentarios: