miércoles, 22 de octubre de 2008

LES TEORIES ECONÒMIQUES AL SEGLE XVIII: DIFERÈNCIES

En el segle XVIII trobem tres teories econòmiques que tracten d'explicar la manera que pot créixer i desenvolupar-se l'economia i la riquesa d'un país. Es tracta d'hipòtesi que expliquen la realitat econòmica i que proposen, a més, diferents mesures per a afavorir el creixement de l'economia. La més important, de cara al futur, és la del "Liberalisme econòmic", formulada, entre uns altres, per Adam Smith. La importància d'aquesta última teoria és que arreplega alguns postulats de les teories anteriors (la fisiocracia, per exemple) i ofereix un cos coherent d'idees per a explicar i guiar el creixement econòmic. La clau resideix en la seua idea de la llibertat econòmica, la propietat privada i la no intervenció de l'Estat en l'economia, ja que aquestes idees són la base sobre la qual se sustenta tot el sistema econòmic capitalista.
Les propostes formulades per Smith seran dutes a la pràctica en molts països euorpeos al llarg del segle XVIII, assolint remoure alguns els obstacles que dificultaven la modernització de l'economia. La Revolució Industrial, tema del que ens ocuparem més endavant, té els seus orígens ideològics en aquestes idees.

L'esquema compara els postulats essencials de les tres teories econòmiques que hem estudiat en classe i estableix les seues principals diferències.

  • Aquest esquema i els de l'anterior entrada hauran de ser "copiats a mà" en el quadern de treball.

No hay comentarios: