miércoles, 26 de mayo de 2010

TMI- GUIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE L'INFORME FINAL

TREBALL MONOGRÀFIC D'INVESTIGACIÓ (TMI) – 4t ESO

GUIÓ PER A L'ELABORACIÓ DE L'INFORME-VALORACIÓ PERSONAL

L'informe haurà de contenir entre 300-500 paraules, i haurà d'incloure els següents aspectes:

o Raons per les quals va triar el tema objecte d'investigació.

o Relació existent entre el tema escollit i les diferents àrees de coneixement estudiades durant el curs.

o Unes conclusions sobre els coneixements que hem adquirit al llarg del procés d'investigació.

o Una autoavaluació del procés seguit, així com del resultat final (el treball lliurat).

No hay comentarios: